Wijkopbouworgaan Zuid-West

**April 2018**

Wijkraad eist redding Trammuseum

WIJKRAAD EIST REDDING TRAMMUSEUM

Het Trammuseum is in gevaar. De samenhang van de Stadionbuurt wordt verstoord door bouwplannen van de Gemeente Amsterdam. De Wijkraad eist de redding van het Trammuseum. Het museum is gevestigd in het negentiende eeuws Haarlemmermeerstation aan de Amstelveenseweg. Ruim 150 vrijwilligers laten historische trams rijden door de Amsterdamse binnenstad en op de spoorlijn via Amstelveen en Bovenkerk.

Het museum trekt sedert veertig jaar vele duizenden toeristen naar Amsterdam-Zuid en inmiddels hebben generaties de tramritten beleefd. De historische trams worden handmatig en met veel toewijding gerestaureerd. Het Trammuseum is lid van de Wijkraad en verankerd in de buurt. De Wijkraad wenst het behoud van het historisch ensemble rond het Trammuseum. Zulks incluis remise, restauratie- en opslagloodsen, railverbindingen vanaf en naar het Haarlemmermeerstation.

Heftig geëmotioneerde bewoners en tientallen vrijwilligers van het Trammuseum hebben op maandag 26 februari besloten acties te lanceren. De Wijkraad diende een raadadres in bij de Gemeenteraad, een bezwaarschrift bij het College van B&W. Inmiddels heeft de actie landelijke media-aandacht gegenereerd. Ook is er een petitie gelanceerd, die inmiddels 5500 maal door boze bewoners ondertekend is.

Het Bestuur van de Wijkraad roept iedereen op om de petitie te tekenen: https://petities.nl/petitions/behoud-de-electrische-museumtramlijn-in-amsterdam?locale=nl

De Wijkraad is sedert 61 jaar een instituut in Amsterdam Zuid, dat bewonersorganisaties, bewonersinitiatieven en burgers verenigt in hun collectieve belangenbehartiging.

Wijkraad feliciteert Fred van der Kooij met Amsterdam Penning

Voorzitter Simon Bornstein feliciteert Fred van der Kooij met de hem uitgereikte Amsterdam Penning. Zulks mede op grond van zijn enorme inzet voor de Wijkraad. De versierselen werden uitgereikt door een stadsdeelwethouder.//www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/college/onderscheidingen/onderscheiden-17/persberichten/betrokkenheid-wijk/]]

**Maart 2018**

**Wijkraad tegen omdopen Stadionplein**

WIJKRAAD EIST BEHOUD NAAM STADIONPLEIN, BEWONERS IN OPSTAND

Het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam om het Stadionplein een andere naam te geven schiet honderden buurtbewoners in het verkeerde keelgat. B&W heeft de bewoners niet betrokken bij de besluitvorming legt de naamswijziging als een dictaat aan de burgers op.

De Wijkraad heeft in haar zeer bewogen vergadering op maandag 26 februari besloten om in actie te komen tegen de naamswijziging van het plein. ‘Johan Cruijf is een fenomeen dat thuis hoort in Betondorp (Watergraafsmeer), die helemaal niet past binnen de architectonische eenheid van de Stadionbuurt, zoals architect Wils dit heeft ontworpen voor de Olympische Spelen van 1928.’, aldus voorzitter Simon Bornstein.

De Wijkraad eist niets minder dan het behoud van de vertrouwde naam en de cultuurhistorische en architectonische eenheid van dit woongebied.

Hiertoe heeft het Bestuur van de Wijkraad Amsterdam Zuid-West een bezwaarschrift ingediend bij B&W. Daarnaast is een raadadres ingediend bij de Gemeenteraad. Het besluit van het College van BenW werd herzien na een vormfout. De Wijkraad heeft een verzoek ingediend om intrekking van onjuist besluit. Verder is er door een team uitgebreid geflyerd in de wijk om aandacht van de bewoners te vragen. De Wijkraad heeft een petitie opgestart die inmiddels is ondertekend door 2000 woedende buurtbewoners.De verzamelde handtekeningen zullen door de Wijkraad aan het stadsbestuur worden aangeboden in protest.

Het Bestuur van de Wijkraad roept iedereen op de petitie te tekenen: https://www.petities24.com/stadionplein_moet_de_naam_stadionplein_houden

De acties van de Wijkraad zijn inmiddels opgepakt door alle regionale en landelijke pers.

De Wijkraad is sedert 61 jaar een instituut in Amsterdam Zuid, dat bewonersorganisaties, bewonersinitiatieven en burgers verenigt in hun collectieve belangenbehartiging.

januari 2018

Simon Bornstein in gesprek met Jozias van Aartsen

{{:nieuws:simon_bornstein_in_gesprek_met_burgermeester_jozias_van_aartsen.jpg|

We zien hier een vage opname van onze voorzitter Simon Bornstein aan het werk.
In gesprek met waarnemend burgermeester Jozias van Aartsen over
de issues die spelen in Amsterdam Zuid West: museumtramlijn, woningbouw
Haventerrein, Stadionpleinmarkt.

september 2017

Piet Kranenbergpad half jaar dicht bij de Ring

Als misschien bekend gaat het snelwegknooppunt Nieuwe Meer straks jarenlang op de schop. Liefst van 2019 tot 2025. Bijvoorbeeld naast de vier bestaande A-10-bruggen over de Schinkel komen er links en rechts nog een brug bij. De voorbereidende werkzaamheden hebben echter al een aanvang genomen. Zo is op het Tennispark Jaagpad (bij de sluisjes) het clubgebouw afgebroken om elders weer opgebouwd te worden en worden tennisbanen verschoven. Ook de fietsroute van het Haarlemmermeercircuit naar Amstelveen langs de Museumtramlijn, het Piet Kranenbergpad, wordt vanaf 20 september aangepakt. Deze fietsroute is een zeer belangrijke fietsader en wordt met het jaar drukker.

Onder de viaducten van de A10 komt er een fikse aanpassing. De ruimte onder de viaducten is nu smal en onoverzichtelijk. Om meer ruimte te geven aan fietsers en voetgangers wordt het fietspad wat verbreed en komt er een apart, nieuw voetpad. De tramspoorlijn komt gelijkvloers tussen het fiets- en voetpad te lopen, daardoor wordt het overzichtelijker. Om dat allemaal mogelijk te maken wordt het schuine talud vervangen door rechtstandige wanden.

Werkzaamheden gaan duren vanaf heden tot geschat 1 april volgend jaar. Tot dan de volgende omleidingsroute, grotendeels zoals het fietspad vroeger onder de A-10 door ging:

Het hele Piet Kranenbergpad staat op de nominatie aangepakt te worden. Vraag is wat dan de consequenties zijn voor de tuintjes tussen de tramspoorlijn en de Schinkel. Daar gaat een breed voetpad komen. Voorheen waren de tuinmensen georganiseerd in 'de Groenlijn', maar die lijkt niet meer te functioneren.

Conflict Museumtramlijn met Stadsdeel

Al meer dan veertig jaar, vanaf 1975, onderhoudt de Stichting Electrische Museumtramlijn Amsterdam een historisch tramlijn Haarlemmermeercircuit richting Amstelveen. Zij beheert daartoe een station aan het Haarlemmermeercircuit, daarachter een aantal loodsen voor de trams en een tramspoorlijn tot Bovenkerk (is voorbij Amstelveen). Van april tot en met oktober rijden op zondag de historische trams volgens dienstregeling over de spoorlijn. Op het traject zijn er diverse haltes waar kan worden in- en uitgestapt. Zowel in het Amsterdamse Bos als in Bovenkerk zijn dicht bij de haltes horecagelegenheden. De eerste tram vertrekt om 11.00 uur vanaf het Haarlemmermeerstation en de laatste om 17.00 uur. Eerst ieder half uur en vanaf 13.00 om de twintig minuten. Na 16.00 uur weer om het half uur. In Bovenkerk gaat de eerste tram om 11.15 uur, van 14.00 uur tot 17.40 uur elke 20 minuten.

De stichting wordt gerund door vrijwilligers, natuurlijk spoor- en tramhobbyisten. Ze is vertegenwoordigd in de Wijkraad. De club is in conflict geraakt met het Stadsdeel. Het project 'Havenstraatterrein' staat immers op stapel: het met woningen vol bouwen van het Haventerrein. Daar staan de tramloodsen, daar loopt de tramspoorlijn. De gemeente wil best die historische tramclub inpassen in de plannen maar eist als tegenprestatie een 'solide' 10-jarig beleids- en financieel plan. Zo'n plan is ook geproduceerd: de stichting wil zich ontwikkelen in de richting van een 'Amsterdam Vervoer Museum', maar het Stadsdeel geeft aan de financiële onderbouwing een onvoldoende en wil nu op eigen houtje het gebied gaan ontwikkelen. De stichting is dan geen gesprekspartner meer.

13 september is er om 20.00 een zogeheten 'Voorbereidende Commissievergadering' van het Stadsdeel waar de stichting zal inspreken om de beslissing van het ambtenarenapparaat aan te vechten.

september 2016

Wijkraadpresentatie Zaterdagmarkt 24 september

Komende zaterdag heeft de Wijkraad een kraam gehuurd op de Marathonwegmarkt. Doel: naamsbekendheid vergroten, werven nieuwe leden. En in de buurt sluimert veel onbehagen dat tramlijn 24 uit de roulatie is genomen zonder dat de bevolking hier ooit over geraadpleegd is. Om dit onbehagen een stem te geven wordt voor de tweede maal een petitie gestart met als motto: 'Zet lijn 24 weer op de rails!!' Mensen kunnen deze petitie zaterdag tekenen. Zo wordt meteen duidelijk gemaakt waar de Wijkraad zich voor kan inzetten.

De volgende folder zal worden uitgedeeld:

Beste buurtbewoners,

De Wijkraad Zuid West bestaat al meer dan 55 jaar en heeft als doel het bevorderen van de betrokkenheid van bewoners bij ontwikkelingen in de Stadionbuurt, Hoofddorppleinbuurt, Schinkelbuurt tot aan de grens van het Vondelpark en tot aan de Beethovenstraat.

De wijkraad is een platform waar actuele zaken uit de verschillende wijken ter sprake komen en initiatieven van bewonersgroepen en actieve bewoners besproken worden. Deze kunnen door de Wijkraad Zuid West ook ondersteund worden. Zaken op het terrein van verkeer, openbaar vervoer, zorg, openbare ruimte, milieu, woningbouw en huurzaken zijn belangrijke onderwerpen die al vele jaren in onze wijkraad aan de orde zijn geweest.

Bovendien gaat er heel veel in onze buurt veranderen zoals: • woningbouw op het Havenstraatterrein, • bebouwing met hoogbouw op het Stadionplein, • een nieuwe oprit naar de A10 vanaf de Amstelveenseweg, • bouw van een hoog sporthotel op het IJsbaanpad, • hoogbouw t.o. de ingang van het Vondelpark, • toenemende verkeersdrukte in ons gebied, • voortgaande verkoop van sociale huurwoningen • toename van evenementen op en rond het Stadion(plein) • de plannen van GVB en gemeente met het openbaar vervoer, • de zorg die van Den Haag naar de gemeentes komt

En nog veel meer belangrijke buurtzaken die ons in onze mooie buurt gaan raken. We zijn dus op zoek naar actieve wijkbewoners, die mee willen denken en mee willen werken. Zij kunnen zich als individu of als actieve groepering/organisatie aansluiten bij de Wijkraad. Vandaar onze oproep aan de ommezijde.

Nieuwe leden gezocht voor wijkraad Zuid West in Amsterdam Zuid.

Het algemene bestuur van de Wijkraad Zuid West bestaat uit vertegenwoordigers van werk- en bewonersgroepen uit bovengenoemde buurten. Het dagelijks bestuur bestaat uit dhr. Guus Gase, voorzitter a.i. en secretaris (telefoon 020-7703247) en dhr. Leo Wernaert, penningmeester(telefoon 020-6645675). Waar wijkraad Zuid West in het bijzonder mee te maken heeft, is de vergrijzing in onze wijkraad. Daarom zoeken wij nieuwe betrokken buurtbewoners die hun buurtzaken in de wijkraad willen brengen en zich ervoor willen inzetten om deze buurtzaken verder bij de diverse instanties en organisaties onder de aandacht te brengen. Wij komen 7 keer per jaar bij elkaar om actuele zaken in onze wijk te bespreken. Mocht u belangstelling hebben voor de Wijkraad Zuid West dan kunt u meer informatie vinden via www.woczuidwest.nl en/of bellen met de secretaris, dhr. G. Gase, telefoon 020-7703247; adres: Turnerstraat 12 - 2 hoog, 1076 VD Amsterdam. Het e-mailadres van de wijkraad is: wijkraadzuidwest.amsterdam@gmail.com

De eerstvolgende wijkraadsvergaderingen zijn op maandag 17 oktober en 19 december. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur in het gebouw van Cordaan / Olympisch Kwartier, Amstelveenseweg 308 (op de hoek van de Afroditekade).

U bent daar van harte welkom !!!

WIJKRAAD-ZUID-WEST Al meer dan 61 jaar voor en door de buurt

Natuur&MilieuTeam Zuid met opheffing bedreigd

De Centrale Stad heeft de Stadsdelen opgedragen extra te bezuinigen, bovenop de besparingen van de afgelopen jaren. Was de subsidie van het Stadsdeel aan het Natuur&milieuTeam Zuid begin dit jaar al met eenderde gekort, nu ligt er het voorstel om de subsidie totaal af te schaffen, een bedrag van € 250.000. Zie

http://nmtzuid.nl/2016/09/12/red-natuur-en-milieuteam-zuid/

Ontwerp kunstwerk Stadionplein

Na een weinig doorzichtige procedure waar de omwonenden nauwelijks bij betrokken zijn geweest, presenteert kunstenaar Matthew Darbyshire op 22 september zijn ontwerp in de Openbare Leeszaal, Laan der Hesperiden. Burgers worden uitgenodigd om mee te denken en mee te praten over details van de uitvoering. Gedacht wordt aan een heuse 'participatiegroep'. Bekijk hier de uitnodiging

Dubbelklik op de uitnodiging voor een sterke uitvergroting.

Het ontwerp oogt wat pieterpeuterig. Er waren altijd stemmen voor iets monumentaals, iets dynamisch: een fontein! Daar kon je de mensen voor wakker maken. Om de een of andere reden was het Stadsdeel daar niet voor te porren. Het waarom niet is nooit gezegd. Het woord 'fontein' werd stilletjesweg vervangen door het woord 'waterelement': de kunstenaar kreeg bij zijn opdracht de boodschap iets van water er in te verwerken. Daar heeft hij aan de plaatjes te zien aan voldaan.

Nu maar afwachten wat er gepresenteerd wordt. Bent U nieuwsgierig? Meld U vóór de 18de aan om de 22ste vast een maquette te kunnen aanschouwen!

Mei 2016

Dodenherdenking 4 mei

Zoals ieder jaar organiseerde het 4 mei comité Zuidwest op 4 mei de dodenherdenking bij het oorlogsmonument op de Apollolaan, hoek Beethovenstraat.

Dit is een monument ter nagedachtenis van de 29 slachtoffers, die als represaille gefusilleerd werden door de bezetters. Bij de plechtigheid droegen de leerlingen van de 1ste Montessorischool De Wielewaal Emma Breteler samen met Marijn Brinkman en Anna Borrie eigengemaakte gedichten voor.

Klik hier voor gedichten

Kees Jansen vertelde namens de Wijkraad Zuid-West het programma voor deze avond.

De voorzitter van bestuurscommissie Stadsdeel Zuid, Sebastiaan Capel, legde een krans.

F.Beuse speelde het Taptoe Signaal.

Carla Josephus Jitta, buurtbewoonster en schrijfster, hield een toespraak.

Klik hier voor toespraken in de afgelopen jaren

Koperblazers speelden de twee coupletten van het Wilhelmus en de Last Post.

Na de 2 minuten stilte kon men met elkaar spreken.

Contactpersoon voor deze herdenking is Mariëtta De Zorzi van SOOZ: m.dezorzi@soozamsterdam.nl
Telefoon 06-83170915 (maandag, dinsdag en donderdag).

Voor meer informatie over de herdenkingen bij dit monument, Klik hier

Klik op onderstaande foto voor een vergroting

klik op foto voor vergroting

De toespraak is hier te vinden.

Klik hier voor meer informatie over de Dodenherdenking aan de Apollolaan.

Klik hier voor de toespraak Koen Koch op 4 mei 2008