Wijkopbouworgaan Zuid-West

januari 2018

Simon Bornstein in gesprek met Jozias van Aartsen

{{:nieuws:simon_bornstein_in_gesprek_met_burgermeester_jozias_van_aartsen.jpg|

We zien hier een vage opname van onze voorzitter Simon Bornstein aan het werk.
In gesprek met waarnemend burgermeester Jozias van Aartsen over
de issues die spelen in Amsterdam Zuid West: museumtramlijn, woningbouw
Haventerrein, Stadionpleinmarkt.

september 2017

Piet Kranenbergpad half jaar dicht bij de Ring

Als misschien bekend gaat het snelwegknooppunt Nieuwe Meer straks jarenlang op de schop. Liefst van 2019 tot 2025. Bijvoorbeeld naast de vier bestaande A-10-bruggen over de Schinkel komen er links en rechts nog een brug bij. De voorbereidende werkzaamheden hebben echter al een aanvang genomen. Zo is op het Tennispark Jaagpad (bij de sluisjes) het clubgebouw afgebroken om elders weer opgebouwd te worden en worden tennisbanen verschoven. Ook de fietsroute van het Haarlemmermeercircuit naar Amstelveen langs de Museumtramlijn, het Piet Kranenbergpad, wordt vanaf 20 september aangepakt. Deze fietsroute is een zeer belangrijke fietsader en wordt met het jaar drukker.

Onder de viaducten van de A10 komt er een fikse aanpassing. De ruimte onder de viaducten is nu smal en onoverzichtelijk. Om meer ruimte te geven aan fietsers en voetgangers wordt het fietspad wat verbreed en komt er een apart, nieuw voetpad. De tramspoorlijn komt gelijkvloers tussen het fiets- en voetpad te lopen, daardoor wordt het overzichtelijker. Om dat allemaal mogelijk te maken wordt het schuine talud vervangen door rechtstandige wanden.

Werkzaamheden gaan duren vanaf heden tot geschat 1 april volgend jaar. Tot dan de volgende omleidingsroute, grotendeels zoals het fietspad vroeger onder de A-10 door ging:

Het hele Piet Kranenbergpad staat op de nominatie aangepakt te worden. Vraag is wat dan de consequenties zijn voor de tuintjes tussen de tramspoorlijn en de Schinkel. Daar gaat een breed voetpad komen. Voorheen waren de tuinmensen georganiseerd in 'de Groenlijn', maar die lijkt niet meer te functioneren.

Conflict Museumtramlijn met Stadsdeel

Al meer dan veertig jaar, vanaf 1975, onderhoudt de Stichting Electrische Museumtramlijn Amsterdam een historisch tramlijn Haarlemmermeercircuit richting Amstelveen. Zij beheert daartoe een station aan het Haarlemmermeercircuit, daarachter een aantal loodsen voor de trams en een tramspoorlijn tot Bovenkerk (is voorbij Amstelveen). Van april tot en met oktober rijden op zondag de historische trams volgens dienstregeling over de spoorlijn. Op het traject zijn er diverse haltes waar kan worden in- en uitgestapt. Zowel in het Amsterdamse Bos als in Bovenkerk zijn dicht bij de haltes horecagelegenheden. De eerste tram vertrekt om 11.00 uur vanaf het Haarlemmermeerstation en de laatste om 17.00 uur. Eerst ieder half uur en vanaf 13.00 om de twintig minuten. Na 16.00 uur weer om het half uur. In Bovenkerk gaat de eerste tram om 11.15 uur, van 14.00 uur tot 17.40 uur elke 20 minuten.

De stichting wordt gerund door vrijwilligers, natuurlijk spoor- en tramhobbyisten. Ze is vertegenwoordigd in de Wijkraad. De club is in conflict geraakt met het Stadsdeel. Het project 'Havenstraatterrein' staat immers op stapel: het met woningen vol bouwen van het Haventerrein. Daar staan de tramloodsen, daar loopt de tramspoorlijn. De gemeente wil best die historische tramclub inpassen in de plannen maar eist als tegenprestatie een 'solide' 10-jarig beleids- en financieel plan. Zo'n plan is ook geproduceerd: de stichting wil zich ontwikkelen in de richting van een 'Amsterdam Vervoer Museum', maar het Stadsdeel geeft aan de financiële onderbouwing een onvoldoende en wil nu op eigen houtje het gebied gaan ontwikkelen. De stichting is dan geen gesprekspartner meer.

13 september is er om 20.00 een zogeheten 'Voorbereidende Commissievergadering' van het Stadsdeel waar de stichting zal inspreken om de beslissing van het ambtenarenapparaat aan te vechten.

april 2017

Buurtgroep Stadionplein en Omgeving opgeheven

Zaterdag 15 april j.l. heeft de Buurtgroep Stadionplein en Omgeving, een van de werkgroepen van Wijkraad Zuid-West, zich na ruim 38 jaar constructief actievoeren officieel opgeheven.

Jarenlang heeft zij haar uiterste best gedaan om als groep buurtbewoners een inbreng te hebben bij de plannen voor de invulling van het Stadionplein, maar zij heeft door de opstelling van het Stadsdeelbestuur in die jaren slechts weinig kunnen bereiken.

Voor het persbericht over de opheffing en voor een 22 pagina's tellend chronologisch overzicht van de geschiedenis van de buurtgroep gedurende de periode 1978-2017 kunt U zich wenden tot Dhr.Coen Tasman, tasmancoen@zonnet.nl.

Bovendien is al het archiefmateriaal met betrekking tot de Buurtgroep overgedragen aan het Stadsarchief Amsterdam.

oktober 2016

Overlijden Victor van Lamoen

                           4 oktober 2016

Wijkraad Zuidwest Amsterdam

Met veel verdriet moeten wij melden dat Victor van Lamoen, lid van de Wijkraad, zaterdag jongstleden is overleden. Wij zijn erg geschokt.

Sinds zijn intrede in de Wijkraad hebben wij hem leren kennen als iemand die zich erg betrokken wist op het gebied van openbaar vervoer in de regio Amsterdam. Hij had een enorme kennis daarvan en een grote gedrevenheid om zich in te zetten voor een voor de stad- en regiobewoners goed en toegankelijk openbaar vervoer. In de strijd voor behoud van lijn 24 hebben wij volop van die kennis kunnen profiteren.

Ons medeleven gaat uit naar zijn moeder, familie, vrienden en kennissen.

De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op maandag 10 oktober om 14.00. Adres: Begraafplaats Duinrust, Bankenlaan 174, 1943 NW Beverwijk.

Gelegenheid tot afscheid nemen vrijdag 7 oktober 15.00-15.45. Uitvaartcentrum Zuid, Fred Roeskestraat 91, Amsterdam-Zuid.

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur Wijkraad Zuid-West

Frans Schouwenaar

september 2016

Wijkraadpresentatie Zaterdagmarkt 24 september

Komende zaterdag heeft de Wijkraad een kraam gehuurd op de Marathonwegmarkt. Doel: naamsbekendheid vergroten, werven nieuwe leden. En in de buurt sluimert veel onbehagen dat tramlijn 24 uit de roulatie is genomen zonder dat de bevolking hier ooit over geraadpleegd is. Om dit onbehagen een stem te geven wordt voor de tweede maal een petitie gestart met als motto: 'Zet lijn 24 weer op de rails!!' Mensen kunnen deze petitie zaterdag tekenen. Zo wordt meteen duidelijk gemaakt waar de Wijkraad zich voor kan inzetten.

De volgende folder zal worden uitgedeeld:

Beste buurtbewoners,

De Wijkraad Zuid West bestaat al meer dan 55 jaar en heeft als doel het bevorderen van de betrokkenheid van bewoners bij ontwikkelingen in de Stadionbuurt, Hoofddorppleinbuurt, Schinkelbuurt tot aan de grens van het Vondelpark en tot aan de Beethovenstraat.

De wijkraad is een platform waar actuele zaken uit de verschillende wijken ter sprake komen en initiatieven van bewonersgroepen en actieve bewoners besproken worden. Deze kunnen door de Wijkraad Zuid West ook ondersteund worden. Zaken op het terrein van verkeer, openbaar vervoer, zorg, openbare ruimte, milieu, woningbouw en huurzaken zijn belangrijke onderwerpen die al vele jaren in onze wijkraad aan de orde zijn geweest.

Bovendien gaat er heel veel in onze buurt veranderen zoals: • woningbouw op het Havenstraatterrein, • bebouwing met hoogbouw op het Stadionplein, • een nieuwe oprit naar de A10 vanaf de Amstelveenseweg, • bouw van een hoog sporthotel op het IJsbaanpad, • hoogbouw t.o. de ingang van het Vondelpark, • toenemende verkeersdrukte in ons gebied, • voortgaande verkoop van sociale huurwoningen • toename van evenementen op en rond het Stadion(plein) • de plannen van GVB en gemeente met het openbaar vervoer, • de zorg die van Den Haag naar de gemeentes komt

En nog veel meer belangrijke buurtzaken die ons in onze mooie buurt gaan raken. We zijn dus op zoek naar actieve wijkbewoners, die mee willen denken en mee willen werken. Zij kunnen zich als individu of als actieve groepering/organisatie aansluiten bij de Wijkraad. Vandaar onze oproep aan de ommezijde.

Nieuwe leden gezocht voor wijkraad Zuid West in Amsterdam Zuid.

Het algemene bestuur van de Wijkraad Zuid West bestaat uit vertegenwoordigers van werk- en bewonersgroepen uit bovengenoemde buurten. Het dagelijks bestuur bestaat uit dhr. Guus Gase, voorzitter a.i. en secretaris (telefoon 020-7703247) en dhr. Leo Wernaert, penningmeester(telefoon 020-6645675). Waar wijkraad Zuid West in het bijzonder mee te maken heeft, is de vergrijzing in onze wijkraad. Daarom zoeken wij nieuwe betrokken buurtbewoners die hun buurtzaken in de wijkraad willen brengen en zich ervoor willen inzetten om deze buurtzaken verder bij de diverse instanties en organisaties onder de aandacht te brengen. Wij komen 7 keer per jaar bij elkaar om actuele zaken in onze wijk te bespreken. Mocht u belangstelling hebben voor de Wijkraad Zuid West dan kunt u meer informatie vinden via www.woczuidwest.nl en/of bellen met de secretaris, dhr. G. Gase, telefoon 020-7703247; adres: Turnerstraat 12 - 2 hoog, 1076 VD Amsterdam. Het e-mailadres van de wijkraad is: wijkraadzuidwest.amsterdam@gmail.com

De eerstvolgende wijkraadsvergaderingen zijn op maandag 17 oktober en 19 december. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur in het gebouw van Cordaan / Olympisch Kwartier, Amstelveenseweg 308 (op de hoek van de Afroditekade).

U bent daar van harte welkom !!!

WIJKRAAD-ZUID-WEST Al meer dan 55 jaar voor en door de buurt

Natuur&MilieuTeam Zuid met opheffing bedreigd

De Centrale Stad heeft de Stadsdelen opgedragen extra te bezuinigen, bovenop de besparingen van de afgelopen jaren. Was de subsidie van het Stadsdeel aan het Natuur&milieuTeam Zuid begin dit jaar al met eenderde gekort, nu ligt er het voorstel om de subsidie totaal af te schaffen, een bedrag van € 250.000. Zie

http://nmtzuid.nl/2016/09/12/red-natuur-en-milieuteam-zuid/

Ontwerp kunstwerk Stadionplein

Na een weinig doorzichtige procedure waar de omwonenden nauwelijks bij betrokken zijn geweest, presenteert kunstenaar Matthew Darbyshire op 22 september zijn ontwerp in de Openbare Leeszaal, Laan der Hesperiden. Burgers worden uitgenodigd om mee te denken en mee te praten over details van de uitvoering. Gedacht wordt aan een heuse 'participatiegroep'. Bekijk hier de uitnodiging

Dubbelklik op de uitnodiging voor een sterke uitvergroting.

Het ontwerp oogt wat pieterpeuterig. Er waren altijd stemmen voor iets monumentaals, iets dynamisch: een fontein! Daar kon je de mensen voor wakker maken. Om de een of andere reden was het Stadsdeel daar niet voor te porren. Het waarom niet is nooit gezegd. Het woord 'fontein' werd stilletjesweg vervangen door het woord 'waterelement': de kunstenaar kreeg bij zijn opdracht de boodschap iets van water er in te verwerken. Daar heeft hij aan de plaatjes te zien aan voldaan.

Nu maar afwachten wat er gepresenteerd wordt. Bent U nieuwsgierig? Meld U vóór de 18de aan om de 22ste vast een maquette te kunnen aanschouwen!

Mei 2016

Dodenherdenking 4 mei

Zoals ieder jaar organiseerde het 4 mei comité Zuidwest op 4 mei de dodenherdenking bij het oorlogsmonument op de Apollolaan, hoek Beethovenstraat.

Dit is een monument ter nagedachtenis van de 29 slachtoffers, die als represaille gefusilleerd werden door de bezetters. Bij de plechtigheid droegen de leerlingen van de 1ste Montessorischool De Wielewaal Emma Breteler samen met Marijn Brinkman en Anna Borrie eigengemaakte gedichten voor.

Klik hier voor gedichten

Kees Jansen vertelde namens de Wijkraad Zuid-West het programma voor deze avond.

De voorzitter van bestuurscommissie Stadsdeel Zuid, Sebastiaan Capel, legde een krans.

F.Beuse speelde het Taptoe Signaal.

Carla Josephus Jitta, buurtbewoonster en schrijfster, hield een toespraak.

Klik hier voor toespraken in de afgelopen jaren

Koperblazers speelden de twee coupletten van het Wilhelmus en de Last Post.

Na de 2 minuten stilte kon men met elkaar spreken.

Contactpersoon voor deze herdenking is Mariëtta De Zorzi van SOOZ: m.dezorzi@soozamsterdam.nl
Telefoon 06-83170915 (maandag, dinsdag en donderdag).

Voor meer informatie over de herdenkingen bij dit monument, Klik hier

Klik op onderstaande foto voor een vergroting

klik op foto voor vergroting

Juni 2009

Seminar Wet Openbaarheid van Bestuur

Het Wijkopbouworgaan Zuid-West heeft op vrijdag 12 juni 2009 het seminar “Wat heeft de burger aan de Wet Openbaarheid van Bestuur” gehouden. Het seminar was voor maatschappelijk actieve burgers, de gemeentelijke overheid, politieke partijen en juristen, die zich bezighouden met het bestuursrecht. Het doel is onderling begrip te vergroten en te helpen komen tot regels, die leiden tot een betere stroomlijning van de toepassing van deze wet.

Bekijk hier de uitnodiging.

Lees hier het verslag van het seminar.

Mei 2009

Dodenherdenking 4 mei 2009

Spreekster tijdens de jaarlijkse Dodenherdenking bij het monument op de Apollolaan was dit jaar Hanneke Groenteman. De toespraak is hier te vinden.

November 2008

Kleurrijk Duurzaam: Wereldmaaltijd

In het kader van Kleurrijk Duurzaam is op 28 november 2008 een wereldmaaltijd georganiseerd door SOOZ. Uiteraard lag de nadruk op duurzaam voedsel.

Mei 2008

Vrijwilligers Natuur- en milieuteam naar Brennels

De vrijwilligers van het Natuur- en milieuteam van de SOOZ zijn op 14 mei naar brandnetelkwekerij Brennels geweest.

Lees hier het verslag van deze excursie.

Dodenherdenking Apollolaan

Op zondag 4 mei vond de jaarlijkse Dodenherdenking plaats. Ook bij het oorlogsmonument op de Apollolaan, op de hoek met de Beethovenstraat werd stilgestaan bij het leed dat de Tweede Wereldoorlog heeft gebracht.

Klik hier voor meer informatie over de Dodenherdenking aan de Apollolaan.

Klik hier voor de toespraak Koen Koch op 4 mei 2008

Eerste lustrum Achillesfestival!

Het eerste lustrum van het Achillesfestival is in aantocht. Op zaterdag 21 juni staat het van Tuyll van Serooskerkenplein weer in het teken van muziek en kunst voor en door de buurt.

Februari 2008

Amikino gaat door!

Het Amikino-project, waarbij vrouwen die niet zo goed Nederlands spreken in contact kunnen komen met vrouwen die wel goed Nederlands spreken, heeft voor 2008 weer subsidie gekregen.

Januari 2008

Wijkraadsvergadering

van de wijkraad Zuid-West op maandag 28 januari om 20.00 uur in gebouw Moria, Speerstraat 5-7. Klik hier voor de agenda.

December 2007

Wijkraadsverslagen op de website

Bent u geïnteresseerd in wat er zoal op de wijkraadsvergaderingen wordt besproken? De verslagen van de wijkraad van 2007 staan nu op de website. Zie wijkraadsverslagen

Oktober 2007

Op zaterdag 22 september is voor de derde keer een streekmarkt op het Stadionplein gehouden. Marijke Vos, wethouder Milieu van de Centrale Stad opende de markt om 13.00 uur. Alles over de streekmarkt

September 2007

Wijkcentrum gaat verbouwen

Het wijkcentrum aan de Achillesstraat zal van 15 tot en met 26 oktober gesloten zijn wegens verbouwing. Telefonisch blijven we bereikbaar (020-662 03 89) en ook via de mail kunt u nog contact opnemen, info@woozw.nl

Juli 2007

Vrijwilligers gevraagd voor streekmarkt

dinsdag 10 juli 2007
De voorbereidingen voor de streekmarkt van zaterdag 22 september op het Stadionplein zijn in volle gang. Voor deze grote, maar inspirerende klus kunnen we veel hulp gebruiken. Misschien wilt u ons hierbij helpen!?

Zowel in de voorbereidende fase als op de dag zelf zijn er tal van werkzaamheden te doen, zoals het distribueren van folders en posters, het maken van borden en decoraties, het meehelpen met de publiciteit en het bezoeken van boeren. Kortom, voor ieder wat wils. De tijdsbesteding varieert al naar gelang uw wensen en mogelijkheden. Indien u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met Bart Nooij van wijkcentrum Zuid-West. Telefoon: 020-6620389 (na 13.00 uur). E-mail: b.nooij@woozw.nl

Klik hier voor uitgebreide informatie over de streekmarkt

Wijkcentrum gesloten tijdens bouwvakvakantie

maandag 9 juli 2007
Het wijkcentrum in de Achillesstraat is tijdens de bouwvakvakantie, week 30 t/m week 33, gesloten.

Op vrijdag 20 juli om 17.00 uur sluiten we de deuren. We zijn weer voor u bereikbaar op maandag 13 augustus om 13.00 uur.

Straatfeest Courbetstraat: bescheiden, maar reuze gezellig

maandag 9 juli 2007
Eind juni was er in de Courbetstraat weer een straatfeest. Op initiatief van enkele bewoners wordt daar elk jaar iets georganiseerd voor de straatbewoners. Het werd dit jaar een bescheiden maar reuze gezellig feest.

Lees er meer over>>

Juni 2007

++++Uitklappen| Opnieuw een zeer geslaagd Achillesfestival
dinsdag 26 juni 2007
Dankzij de fantastische inzet van buurtbewoners/vrijwilligers, die van 's morgens vroeg tot 's avonds laat aan het werk waren, was het 4e Achillesfestival weer een geslaagd feest. Gelukkig hebben we het nagenoeg droog gehouden! Muzikaal en artistiek talent uit de Stadionbuurt trad op. Mathilde Santing gaf de aftrap, samen met de Konrad Koselleck Big Band. Het festival werd gepresenteerd door cabaretier en zanger Frans Bloem.

Ook voor kinderen was er veel te doen, onder andere een workshop schilderen met kunstenaar Rogi Wieg. Twee grote, door Rogi en de buurtkinderen gemaakte schilderijen zijn geveild voor Warchild. 135 euro is inmiddels overgemaakt naar het goede doel.

De foto's van het festival zijn te zien op de website van het Achillesfestival www.achillesfestival.com

Ondertussen zijn er nieuwe plannen gemaakt. Onder de titel Tutti A Tavola! (Aan tafel allemaal!) willen de Achilles-organisatoren eind augustus een grote tafel neerzetten op het Van Tuyll van Serooskerkenplein. Wie van samen tafelen houdt, doet mee. Hoe dan? U bereidt iets te eten en zet dat op de tafel. Eenvoudig en enorm leuk! Samen genieten we dan van al dat lekkers en heffen we het glas, op het plein.
Denk bijvoorbeeld aan: quiche, salade, brood, soep, pizza, fruit, pannenkoeken, hapjes, kazen, tortilla, pasta, trifle, crostini's, toast, worstjes, nacho's met guacamole, kruidkoek en cake. Vindt u ook dat dit plan naar meer smaakt? Reageer dan: tavola@chello.nl
Wij regelen de rest. Houd uw brievenbus en de website www.achillesfestival.com in de gaten!
++++

Mei 2007

++++Uitklappen| De stad naar het platteland
dinsdag 29 mei 2007
Op 22 september komt de boer naar de stad. Op die datum is er weer een streekmarkt op het Stadionplein. U hoeft echter niet te wachten tot september om te kunnen genieten van het boerenleven. Wij stadsbewoners kunnen ook de boer opgaan!

Fietstochten op 24 juni
In juni zijn er allerlei activiteiten in het ommeland van Amsterdam. Zo organiseert het Wijkcentrum Zuid-West op zondag 24 juni in samenwerking met Milieudefensie en de Stichting Biologica een fietstocht naar de Boterbloem in Osdorp. Om 10.30 uur verzamelen we voor de natuurvoedingswinkel op de Elandsgracht 118. Een tweede opstapplaats is om 11.00 uur bij de uitgang van het Vondelpark/Amstelveenseweg. Wilt u een lunchpakket van de natuurvoedingswinkel, dan graag opgeven. Joke Jongejan: 662 03 89 of j.jongejan@woozw.nl.

Pim van Galen van het Wijkcentrum Oostelijke binnenstad organiseert een fietstocht zondag 24 juni om 10.30 uur vanaf de Oosterkerk naar Ransdorp en Zunderdorp, via Schellingwoude. Terug via Nieuwendam. Wilt u meerijden dan graag contact opnemen met dit wjkcentrum: 662 38 08 of pim@wcob.demon.nl

Excursie op 7 juli
Op 7 juli is er een excursie naar de boerderij Polderzicht in Ouderkerk aan de Amstel en de boerderij van Henk van Schaik in Nes aan de Amstel. Als u zich opgeeft bij Joke Jongejan ontvangt u een bevestigingbrief met de details. 662 03 89 of j.jongejan@woozw.nl

Een overzicht van andere stad-streekactiviteiten:

++++